REGULAMIN SZKOLEŃ

Regulamin szkoleń

Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach Centrum Szkoleniowe „ATENA”.

I. Szkolenia

Centrum Szkoleniowe „ATENA” organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń.
II. Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Centrum Szkoleniowe „ATENA” korzystając z formularza on-line umieszczonego na stronie www.cs-atena.edu.pl Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Centrum Szkoleniowe „ATENA”. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Centrum Szkoleniowe „ATENA” oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia w jednej z wyżej określonej formy.

III. Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Zamawiającego
Centrum Szkoleniowe „ATENA”. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w Centrum Szkoleniowe „ATENA” mailowo lub telefonicznie. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Centrum Szkoleniowe „ATENA”. Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. W przypadku otrzymania przez Centrum Szkoleniowe „ATENA” oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot zaliczki pomniejszonej o faktyczne koszty poniesione przez Centrum Szkoleniowe „ATENA” w związku z organizacją szkolenia. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Centrum Szkoleniowe „ATENA” zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za szkolenie.

IV. Zmiany terminu szkolenia

W przypadku odwołania szkolenia przez Centrum Szkoleniowe „ATENA”, według wyboru Zamawiającego, Centrum Szkoleniowe „ATENA” zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. Centrum Szkoleniowe „ATENA” zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni naprzód przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

V. Ceny szkoleń i warunki płatności

Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat. Nie obejmują kosztów zakwaterowania. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich. Zamawiający, w związku z przystąpieniem przez Centrum Szkoleniowe „ATENA” do świadczenia usług szkoleniowych zobowiązuje się do uiszczenia zaliczki w wysokości 30% ceny szkolenie najpóźniej do 30 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Pozostałą część wynagrodzenia tj. 70 % ceny szkolenia – najpóźniej w terminie 14 dni przed datą szkolenia. Brak zapłaty zaliczki w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia  Centrum Szkoleniowe „ATENA” do nieświadczenia usług dla Zamawiającego.

VI. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Centrum Szkoleniowe „ATENA” nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Centrum Szkoleniowe „ATENA”.

VII. Reklamacje

Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie mailowej do Centrum Szkoleniowe „ATENA” na adres sekretariat@cs-atena.edu.pl najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.