KSIĄŻKI

Proponujemy pozycje wydawnicze Wydawnictwa Ergo-Sum:

 

1. Danuta Pluta-Wojciechowska „Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Badania-Teoria-Praktyka”

Przygotowana książka (wydanie drugie poprawione i poszerzone) jest pierwszym systematycznym i obszernym opracowaniem na temat mowy dzieci z rozszczepem podniebienia w ujęciu logopedycznym. Istotną cechą przygotowanego opracowania jest szerokie ujęcie tematu z perspektywy medycznej i logopedycznej. Publikacja zawiera przegląd polskich i zagranicznych badań dotyczących zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, a także omówienie podstawowych zagadnień dotyczących logopedycznej terapii dzieci z rozszczepem, w tym w szczególności: kategorie wczesnej interwencji, cele, etapy i zasady terapii, rodzaje ćwiczeń, kolejność terapii głosek. Książka uzyskała pozytywną recenzję prof. zw. dr hab. Edwarda Polańskiego i prof. zw. dr hab. Jadwigi Cieszyńskiej. Opracowanie liczy 179 stron, w tym zdjęcia, tabele, rysunki.

2. Danuta Pluta-Wojciechowska „Podstawy patofonetyki mowy rozszczepowej. Dyslokacje”

  Z recenzji
W konkluzji stwierdzam, że przedstawiona do recenzji książka D. Pluty-Wojciechowskiej jest wartościowym studium nad fonetyką mowy rozszczepowej. Autorka z powodzeniem zaproponowała własną systematykę nienormatywnych realizacji fonemów oraz sposób porównania systemu fonetycznego w normie i w przypadku mowy rozszczepowej. Poprzez odpowiednie badania określiła częstość występowania dyslokacji przy realizacji określonych fonemów spółgłoskowych u osób z różnym typem rozszczepu lub z brakiem rozszczepu. Jest to propozycja szczególnie cenna, ponieważ w polskiej literaturze przedmiotu problematyka mowy osób z rozszczepem podniebienia nie doczekała się, jak dotąd, monograficznego opracowania uwzględniającego perspektywę lingwistycznego opisu. Wiedza zawarta w opracowaniu D. Pluty-Wojciechowskiej z pewnością ułatwi logopedom diagnozę i terapię osób z rozszczepem. Oryginalny i nowatorski pomysł badania fonetyki mowy rozszczepowej sprawi, że pracą zainteresują się także lekarze i inni specjaliści (m. in. psychologowie, pedagodzy), zajmujący się tą problematyką (…). prof. nadzw. UG, dr hab. Stanisław Milewski
3. Anna Regner  „Poradnik terapii ustno-twarzowej
 
Z recenzji
Dr Anna Regner to doświadczona i uznana w Polsce oraz za granicą specjalistka terapii ustno-twarzowej, jak również ceniona wykładowczyni prowadząca zajęcia dla logopedów i terapeutów w kraju i na świecie. Przygotowana do publikacji książka jest wyczekiwanym od lat specjalistycznym poradnikiem, który prezentuje w sposób konkretny i praktyczny podstawowe i najistotniejsze zagadnienia dotyczące terapii ustno-twarzowej. „Poradnik terapii ustno-twarzowej” jest kierowany w szczególności do logopedów, ale z pewnością mogą z niego korzystać także rodzice chorych i potrzebujących pomocy dzieci, a także specjaliści zajmujący się  pacjentami, u  których istotne jest odzyskiwanie utraconych funkcji na skutek wad  genetycznych, zaburzeń systemu nerwowego oraz urazów i uszkodzeń na skutek  wypadków, a także występujących w procesie rozwoju człowieka dysfunkcji oraz  opóźnień. Dzieje się tak dlatego, że terapia ustno–twarzowa  może być  skutecznie wykorzystywana w przypadku osób w każdym wieku. „Poradnik terapii ustno-twarzowej” napisany jest językiem, który  umożliwia  swobodne korzystanie z proponowanych rozwiązań. Poszczególne ćwiczenia i  regulacje są szczegółowo opisane i ilustrowane fotografiami, co przyczynia się  do lepszego zrozumienia skomplikowanych zagadnień i ma bezpośrednie  odniesienie do praktyki. Przygotowana do publikacji książka jest tym bardziej wartościowa, że  została napisana przez wybitną specjalistkę wykorzystującą w swojej  działalności praktycznej metodę terapii ustno-twarzowej. Oparta jest ona  na  popularnych w Polsce metodach neurofizjologicznych związanych takimi  nazwiskami jak Berta i Karel Bobath, Rodolfo Castillo-Morales, Jean Ayres,  Sally Goddard, Temple Fay, John E. Upledger. Książka dr Anny Regner jest  od  dawna oczekiwanym praktycznym opracowaniem dotyczącym terapii  ustno-twarzowej  i wypełnia istniejącą w tym zakresie lukę na rynku poradnikowym w Polsce.
dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska
4. Danuta Pluta-Wojciechowska „Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego”
  Z recenzji

Odwołując się do wyrosłych z kognitywizmu i realizmu ucieleśnionego terminów takich, jak: pojemnik, prototyp, ucieleśnienie (fonemu), matryca (biomechaniczna), Autorka wynosi swe rozważania na poziom metajęzykowy o stopniu zaawansowania refleksji metodologicznej niespotykanym w polskiej tradycji fonetyczno-fonologicznej. Użyte terminy o proweniencji kognitywnej nie są wyłącznie ornamentem stylistycznym; dzięki nim czytelnik dokonuje konceptualizacji pojęć niezbędnych do zrozumienia zależności zachodzących między czynnościami prymarnymi a artykulacją”.

dr hab. prof. UP Mirosław Michalik

Książki można zamawiać e-mailem ergosum@ergo-sum.com.pl